અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Saturday, 19 November 2022

How To golf now gs 1 login

 How To golf now gs 1 login

GolfNow You may use your credit towards convenience fees and Hot Deals tee times found on GolfNow.com and the GolfNow mobile app. In order to

You may use your GolfNow credit towards convenience fees and Hot Deals tee times found on GolfNow.com and the GolfNow mobile app. In order to use your Golf Now credit, you must be logged in with your Golf Pass account details on GolfNow.com and click “apply” during the checkout process.

also read 

ADP Workforce Now empowers clients to effectively address business challenges with a flexible, secure and integrated HCM solution that supports the full spectrum of HR needs – from recruiting to retirement and everything in between.

How To golf now gs login

Start a web browser and type www. adp.com and enter

You enter and pin this official page and right tap on login button
Then you will see 2 hyberis common logins and all logins

Any bonus you want can work on two different sets, you can login to the branch department.

Activation


Before you begin, make sure you have entered the enrollment law from your company director or ADP. However, communicate your company director, If you don’t have the enrollment law.

Employee Registration

Select Register Then to start the enrollment process. Follow the way to enter your enrollment law, corroborate your identity, get your stoner ID and word, elect your security questions, enter your contact information, and enter your activation law. You’ll also have the capability to review your information and complete the enrollment process. For further information, please relate to the Hand Self Service Quick Reference Card.

watch video 

Administrator Registration

Administrators( interpreters) can be now securely access ADP services from the any computer( private or participated) and on any supported cybersurfer. For the details about director access and security operation, relate to the New Administrator Access Quick Reference Card.

Problems Logging In

If you are having trouble logging in, try the following: golf now gs 1 login

Check the spelling and spacing of the your password. (Passwords are case sensitive.);
Close all active Internet browsers and try logging on again;
Clear your browser history/cache and try again. During your next log on attempt, you will be required to identify yourself, i.e., you will be required to receive an activation code, enter the activation code, and answer your security questions.
Note: After three unsuccessful attempts, your account will be locked. Contact your company administrator to the reissue access

How To Golf Now

Forgot Password

Select “Forgot Your User ID/Password?” on the login screen and follow the instructions to answer a series of the security questions to change your password. Then, use your user ID and new password to log in to the application.

Forgot User ID

Select “Forgot Your User ID/Password?” on the login screen and follow the instructions to answer a series of the security questions. Then, your user ID will be displayed and you can log in to the application.

What To Do if You Are Locked Out

If you are locked out, wait five minutes and try again.

Browser requirements

To view browser and operating system requirements, please visit https://workforcenow.adp.com, and then select Requirements.

Cookies
Accept Cookies

Security Settings

To designate your browser security settings to secure your personal information, please visit https://workforcenow.adp.com, and then select Help Getting Started > Designate Your Internet Browser Settings.

Read More »

Wednesday, 16 November 2022

Easy Chickpea Soup

Easy Chickpea SoupJust 10 minutes is required for such a nutritious filling dish. Chana soup consists of tender pasta in a mixture of vegetables, fruits and tomato which is very beneficial for our health. Pasta will be loved by your family

Along with a great way to customize this great chickpea noodle soup, today we're going to tell you how to store it in the freezer.


watch video :


Why you'll love this recipe

This recipe is ready in just 10 minutes

No need to add recipes written in home cooking

This pasta soup is perfect for a cold night

This soup is full of nutrients. There are fresh vegetables and puskar made of fruits


also read


What is chickpea soup?

Chana is an Italian soup usually made from garbanzo and pasta with a variety of vegetables. You can also use added vegetables such as bell peppers, etc. A great way to use them.


Ingredients of Chana Soup

Oil: Good quality oil is needed to crisp chickpeas and fry vegetables

Vegetables: Fresh onions, carrots form the basis of good taste

Garlic: Use garlic for good taste

Spices: ground basil, ground black pepper, kosher salt, gives a tangy flavor.

Tomato: Crushed and roasted tomatoes add to the flavor

Parmesan: Cheese helps in enhancing your taste


Is chickpea soup healthy?

This garbanzo bean vegetable soup is low in calories and fat and high in fiber and flavor! It includes beans, soups, tomatoes, a variety of low-calorie vegetables along with pasta. Depending on your diet and nutritional needs, this Italian soup with chickpeas can be a healthy addition to your diet!

How many calories are in chickpea soup?

The exact number of calories and carbohydrates in homemade garbanzo bean soup depends on the exact amount and brand of ingredients used. This chickpea soup recipe serves 8 and has about 425 calories and 60 grams of carbs per serving (1 serving = 2 cups).

Read More »

Saturday, 5 November 2022

Check Your Voter Id Card Details Online

 Check Your Voter Id Card Details Online

Presentation :-

Citizen ID is an essential report since making a choice in the elections is required. All qualified residents should have a legitimate elector ID card. On the off chance that, you have previously applied and you need to know the handling of your Elector Card application you need to follow the citizen ID status with the assistance of reference ID. Assuming you have presented their Awe-inspiring application and are hanging tight for the issue of your Legendary, you can follow your application status. The office is accessible on the authority administration gateway of ECI.


Beforehand, candidates would need to visit the workplace of the Chief or some other concerned office to know the status and updates connected with the application submitted. Yet, presently, candidates can follow the Elector id status through the web, complementary no. and furthermore through SMS administration.


A substantial Elector ID is vital both for recognizable proof and casting a ballot purposes. In this high speed world, everything is done online since it saves significant time. Gone are the days when you need to remain in a long line to apply for a Citizen ID Card or really look at the status. These days you can check your Elector ID Card subtleties online in only a couple of moments.


How to Apply for an Elector ID Card?

People can apply for their citizen ID either on the web, disconnected or through semi-online techniques.


Ventures for On the web, Somewhat On the web and Disconnected Application:


How to Check Citizen ID Card Subtleties?

The most widely recognized technique to check citizen ID subtleties is by means of the authority site. Check the bit by bit technique shared underneath


Visit the Constituent Hunt site. This site saves generally citizen's data following 2 or 3 weeks of them applying for an Elector ID Card.

On the landing page of the site, you will have two choices to figure out your subtleties. The main technique is to type your Awe-inspiring Number and the subsequent choice is to look by filling your own data.


Significance of Elector ID

The principal uses of the citizen ID card are recorded underneath:


It fills in as a broadly acknowledged personality verification

It goes about as an affirmation of one's enrollment as an elector.

With specific arrangements like (by the approach to denoting), different democratic can be forestalled in case of races.

It suits the constituent necessities of a populace with a low education rate.

It has immense significance as a distinguishing proof record for citizens with no decent location. It suits individuals who change their location habitually, perhaps on account of the gig.


FAQs

1. Could I at any point apply for Citizen ID on the web?


The moves toward apply for an elector ID online are as per the following:


Sign on to the authority site of Political race Commission of India (ECI).

Then, click on the choice "Apply online for enlistment of new citizens".

Give the subtleties asked and connect the expected archives.

Click on the 'submit' choice

2. What amount of time does it require to get an elector ID?


It takes around 5 to 7 weeks for the candidate to get the citizen ID subsequent to applying for one.


3. Might I at any point change my citizen enrollment address on the web?


Indeed, the citizen enlistment address can be changed on the web.


4. Could a non-Resident of India at any point turn into a citizen?


An individual who is a Non-Occupant Indian is qualified to cast a ballot in the races.


5. What amount of time does it require to change the location in citizen ID?


It typically requires 2 to 3 weeks for the progressions to be made in the citizen ID after the candidate has applied for the changes.


6. How might I drop my elector ID?


To drop your elector ID, you should go to the NVSP site and fill Structure 7.


7. How might you track down the situation with your application for enrolment?


Go to the landing page of the site of the individual state Chiefs and snap on the tab "Know the Situation with Your application for enrolment."


8. What amount of time does it require to change the location in citizen ID?


It normally requires 2 to 3 weeks for the progressions to be made in the citizen ID after the candidate has applied for the changes.
ઉપર મુજબ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો.


🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸🌾🔸

Read More »

Saturday, 22 October 2022

Don't be blinded by firework smoke! Take care of eyes on Diwali with these 4 tips from experts

 Don't be blinded by firework smoke! Take care of eyes on Diwali with these 4 tips from experts

As the festival of Diwali approaches and winter is about to set in, the weather remains humid and the atmosphere is filled with smoke and harmful gases due to increased pollution and dust burning during Diwali. So at this time eyes have to be very careful. People also clean their houses and sometimes dust mites enter the eyes, which aggravates the problem. Dr. Sanjiv Gupta, Director of Eye Care Center and Senior Eye Surgeon, Eye Care Center, Delhi, says that the use of sparklers in Diwali also affects the eyes, eyes are a very sensitive part of the body, so take special care of the eyes this time. A lot of caution is needed, for this, pay attention to some things and if there are more problems, consult an eye doctor.

1-Do not rub the eyes

Dr. Sanjeev Gupta says that some dust particles can enter the eyes while cleaning the house. Do not apply the eye in such condition, doing so may aggravate the problem.

2-Rinse with clean water

Dr. Sanjeev Gupta says that if there is any kind of irritation in the eyes, they should be washed immediately with clean water.

3-Clean the eyes

Dr. Sanjiv Gupta says that during Diwali pollution increases a lot and the mixture of smog and smog in the atmosphere increases a lot. Do not ignore it at all due to dryness or redness of the eyes. Keep cleaning the eyes with water from time to time.

4- Wear sunglasses

Dr. Sanjeev Gupta says this festive season, wear sunglasses whenever you go out for shopping and if the place is dusty. This will not only protect your eyes but also protect your eyes from the harmful fumes outside.

So, especially during Diwali, take care of your eyes, protect your eyes from pollution and dust and celebrate this festival with joy and gaiety.

 "" સંપૂર્ણ વિગતો ગુજરાતી માં વાંચો ""

Read More »

ફટાકડાના ધુમાડાને આંધળા ન બનાવો! નિષ્ણાતોની આ 4 ટિપ્સ સાથે દિવાળી પર આંખોની સંભાળ રાખો

 ફટાકડાના ધુમાડાને આંધળા ન બનાવો! નિષ્ણાતોની આ 4 ટિપ્સ સાથે દિવાળી પર આંખોની સંભાળ રાખો


દીપાવલીનો તહેવાર નજીક છે અને શિયાળો પણ શરૂ થવાનો છે, આવી સ્થિતિમાં હવામાનમાં ભેજ જળવાઈ રહે છે અને દીપાવલી દરમિયાન વધતા પ્રદૂષણ અને ધૂળ સળગાવવાને કારણે વાતાવરણ ધુમાડા અને હાનિકારક વાયુઓથી ભરેલું રહે છે. તેથી આ સમયે આંખોની ખૂબ કાળજી રાખવી પડે છે. લોકો તેમના ઘરની સફાઈ પણ કરે છે અને કેટલીકવાર ધૂળની કીટ આંખોમાં પ્રવેશ કરે છે, જે સમસ્યાને વધારે છે. દિલ્હીના આઇ કેર સેન્ટરના આઇ કેર સેન્ટરના ડાયરેક્ટર અને સિનિયર આઇ સર્જન ડો.સંજીવ ગુપ્તા કહે છે કે દિવાળીમાં સ્પાર્કલરનો ઉપયોગ આંખોને પણ અસર કરે છે, આંખ શરીરનું ખૂબ જ સંવેદનશીલ અંગ છે, તેથી આ વખતે આંખો વિશે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, આ માટે કેટલીક બાબતો પર ધ્યાન આપો અને જો વધુ સમસ્યા હોય તો આંખના ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.

1-આંખોને ઘસશો નહીં

ડો. સંજીવ ગુપ્તા કહે છે કે ઘરની સફાઈ કરતી વખતે ધૂળના કેટલાક કણો આંખોમાં પ્રવેશી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં આંખને ન લગાવો, આમ કરવાથી સમસ્યા વધી શકે છે.

2-સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો

ડો.સંજીવ ગુપ્તા કહે છે કે જો આંખોમાં કોઈપણ પ્રકારની બળતરા થતી હોય તો તેને તરત જ સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લેવી જોઈએ.

3-આંખો સાફ કરો

ડૉ.સંજીવ ગુપ્તા કહે છે કે દિવાળી દરમિયાન પ્રદૂષણ ઘણું વધી જાય છે અને વાતાવરણમાં ધુમ્મસ અને ધુમાડાનું મિશ્રણ ખૂબ જ વધી જાય છે.જેના કારણે આંખોમાં શુષ્કતા કે લાલાશ થાય છે, તેને બિલકુલ અવગણશો નહીં. સમયાંતરે આંખોને પાણીથી સાફ કરતા રહો.

4- સનગ્લાસ પહેરો

ડૉ.સંજીવ ગુપ્તા કહે છે કે આ તહેવારોની સિઝનમાં જ્યારે પણ તમે ખરીદી માટે બહાર જાઓ ત્યારે સનગ્લાસ પહેરો અને જો કોઈ જગ્યાએ ધૂળ વધારે હોય તો સનગ્લાસ પહેરો. આ ફક્ત તમારી આંખોને સુરક્ષિત રાખશે નહીં પરંતુ તમારી આંખોને બહારના હાનિકારક ધૂમાડાથી પણ સુરક્ષિત કરશે.

તેથી, ખાસ કરીને દિવાળીના સમયે, તમારી આંખોની સંભાળ રાખો, તમારી આંખોને પ્રદૂષણ અને ધૂળથી સુરક્ષિત રાખો અને આ તહેવારને આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવો.

Read More »

A piece of jaggery and lukewarm water can cure these 5 problems of women

 A piece of jaggery and lukewarm water can cure these 5 problems of women


Jaggery is often used by people as a substitute for sugar. While, it is also very beneficial for the body. In fact, the natural sweetness found in jaggery does not harm the body and also cures many problems. Consumption of Jaggery is beneficial for everyone except diabetics and some health problems. It is such that jaggery also contains nutrients like calcium, iron, folate, magnesium, selenium, manganese, phosphorus, potassium, vitamin B12 and vitamin B6. All of them are beneficial for the body in different ways. But jaggery consumption is more special for women. If they consume a piece of jaggery and warm water daily, many problems can be avoided. How do you know.

Benefits of drinking a piece of jaggery and lukewarm water for women - Benefits of eating jaggery with warm water

1. In UTI Infection - Is jaggery good for UTI?

Are you suffering from Urinary Tract Infection (UTI)? So consuming jaggery is beneficial for you. Actually, jaggery is a diuretic. That is, it acts as a natural diuretic. It can reduce inflammation in the bladder, stimulating urination to help flush out bacteria. So, if you suffer from frequent UTI infections, you should consume a piece of jaggery and warm water.

2. Benefits of eating jaggery for periods

Jaggery contains a wide range of nutrients, especially magnesium and selenium. It can effectively help reduce period pain or cramping. Along with this it is also helpful in relieving weakness during periods. Actually, it contains iron which works effectively in period problem.

3. Having anemia- Is Jaggery good for anemia

Women in India often suffer from anemia and therefore women should consume enough iron and folate. Jaggery is rich in iron and folate and is generally recommended for teenagers and pregnant women. In such a situation consuming a piece of jaggery and warm water can cure this problem.

4. In Premenstrual Syndrome – Is jaggery good for PMS?

PMS is often painful. In such a situation, eating a small amount of jaggery can produce happy hormones or endorphins, which can make you feel happy and relaxed. It is also helpful in blood purification. Eating a pinch of jaggery daily and drinking lukewarm water purifies the blood and cures acne and skin problems.

5. Can Reduce Hormonal Imbalance - Is jaggery good for hormonal imbalance?

Hormonal imbalance causes many problems in the body and is very common in women. In such a situation consuming a piece of jaggery and warm water reduces the hormonal imbalance. Along with this, it is also beneficial for women suffering from thyroid, PCOS, endometriosis. In fact, jaggery is considered a good source of potassium that can reduce inflammation, maintain electrolytes, maintain metabolism and prevent hormonal imbalances.


 "" સંપૂર્ણ વિગતો ગુજરાતી માં વાંચો ""


Read More »

ગોળનો એક ટુકડો અને નવશેકું પાણી મહિલાઓની આ 5 સમસ્યાઓને દૂર કરી શકે છે

 ગોળનો એક ટુકડો અને નવશેકું પાણી મહિલાઓની આ 5 સમસ્યાઓને દૂર કરી શકે છે


ગોળનો ઉપયોગ ઘણીવાર લોકો ખાંડના વિકલ્પ તરીકે કરે છે. જ્યારે, તે શરીર માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે. વાસ્તવમાં, ગોળમાં જોવા મળતી કુદરતી મીઠાશ શરીરને નુકસાન પહોંચાડતી નથી અને ઘણી સમસ્યાઓ પણ દૂર કરે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ અને કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સિવાય ગોળનું સેવન દરેક માટે ફાયદાકારક છે. તે એવા છે કે કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોલેટ, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ, મેંગેનીઝ, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, વિટામિન B12 અને વિટામિન B6 જેવા પોષક તત્વો પણ ગોળમાં હોય છે. તે બધા શરીર માટે અલગ અલગ રીતે ફાયદાકારક છે. પરંતુ મહિલાઓ માટે ગોળનું સેવન વધુ વિશેષ છે. જો તેઓ રોજ એક ટુકડો ગોળ અને હુંફાળા પાણીનું સેવન કરે તો ઘણી સમસ્યાઓથી બચી શકાય છે. તમને કેવી રીતે ખબર.

મહિલાઓ માટે ગોળનો એક ટુકડો અને નવશેકું પાણી પીવાના ફાયદા - ગરમ પાણી સાથે ગોળ ખાવાના ફાયદા

1. UTI ચેપમાં - શું ગોળ UTI માટે સારું છે?

શું તમે યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઈન્ફેક્શન (યુટીઆઈ) થી પીડિત છો? તેથી ગોળનું સેવન તમારા માટે ફાયદાકારક છે. ખરેખર, ગોળ મૂત્રવર્ધક પદાર્થ છે. એટલે કે, તે કુદરતી મૂત્રવર્ધક પદાર્થ તરીકે કામ કરે છે. તે મૂત્રાશયમાં બળતરા ઘટાડી શકે છે, બેક્ટેરિયાને બહાર કાઢવામાં મદદ કરવા પેશાબને ઉત્તેજિત કરી શકે છે. તેથી, જો તમને વારંવાર UTI ચેપની સમસ્યા રહેતી હોય, તો તમારે ગોળનો ટુકડો અને હુંફાળા પાણીનું સેવન કરવું જોઈએ.

2. પીરિયડ્સ માટે ગોળ ખાવાના ફાયદા

ગોળમાં પોષક તત્વોની વિશાળ શ્રેણી હોય છે, ખાસ કરીને મેગ્નેશિયમ અને સેલેનિયમ. તે પીરિયડના દુખાવા અથવા ખેંચાણને ઘટાડવામાં અસરકારક રીતે મદદ કરી શકે છે. આ સાથે તે પીરિયડ્સ દરમિયાન નબળાઈ દૂર કરવામાં પણ મદદરૂપ છે. ખરેખર, તેમાં આયર્ન હોય છે જે પીરિયડ્સની સમસ્યામાં અસરકારક રીતે કામ કરે છે.

3. એનિમિયા હોવું- શું ગોળ એનિમિયા માટે સારું છે

ભારતમાં સ્ત્રીઓ ઘણીવાર એનિમિયાથી પીડાય છે અને તેથી સ્ત્રીઓએ પૂરતું આયર્ન અને ફોલેટનું સેવન કરવું જોઈએ. ગોળ આયર્ન અને ફોલેટથી સમૃદ્ધ છે અને સામાન્ય રીતે કિશોરો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ગોળનો ટુકડો અને હુંફાળા પાણીનું સેવન કરવાથી આ સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.

4. પ્રિમેન્સ્ટ્રુઅલ સિન્ડ્રોમમાં - શું ગોળ પીએમએસ માટે સારું છે?

પીએમએસ ઘણીવાર દુઃખદાયક હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, થોડી માત્રામાં ગોળ ખાવાથી હેપ્પી હોર્મોન્સ અથવા એન્ડોર્ફિનનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે, જેનાથી તમે ખુશ અને હળવાશ અનુભવી શકો છો. તે રક્ત શુદ્ધિકરણમાં પણ મદદરૂપ છે. રોજ એક ચપટી ગોળ ખાવાથી અને નવશેકું પાણી પીવાથી લોહી શુદ્ધ થાય છે અને ખીલ અને ત્વચાની સમસ્યા દૂર થાય છે.

5. શું હોર્મોનલ અસંતુલન ઘટાડી શકે છે - શું ગોળ હોર્મોનલ અસંતુલન માટે સારું છે?

હોર્મોનલ અસંતુલન શરીરમાં ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે અને સ્ત્રીઓમાં તે ખૂબ સામાન્ય છે. આવી સ્થિતિમાં ગોળનો ટુકડો અને હુંફાળા પાણીનું સેવન કરવાથી હોર્મોનલ અસંતુલન ઘટે છે. આ સાથે, તે થાઇરોઇડ, પીસીઓએસ, એન્ડોમેટ્રિઓસિસથી પીડિત મહિલાઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. વાસ્તવમાં, ગોળને પોટેશિયમનો સારો સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે જે બળતરા ઘટાડી શકે છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જાળવી શકે છે, ચયાપચય જાળવી શકે છે અને હોર્મોનલ અસંતુલનને અટકાવે છે.

Read More »

rivan