અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Sunday, 7 November 2021

Kuvar bai Mameru Yojna Government Schem 2020 ( Apply Online )

Kuvar bai Maseru Yojna Government project ( Apply Online ) 


Kuvar bai Mameru Yojna 2021 is start by the state government of the Gujarat State. This is Government project . Under which state government provide the economy help at the time of the marriage of the girl. Only the girls click to the ST and SC can avail the help of this project. The economy  help of the  Rs.10,000 has been given to the allow applicant. The douse  can be issue by the state government in the name of the girls.

કુંવરબાઇ મામેરૂ યોજના ૨૦૨૧


આવક મર્યાદા : 
 • આવક મર્યાદાનું ધોરણ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છે.
 • યોજનાનો લાભ કુટુંબની પુખ્તવયની બે કન્યા સુધીના લગ્નપ્રસંગે આપવામાં આવે છે.

સહાયનું ધોરણ
 • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક પછાત વર્ગની કન્યાઓના લગ્ન પ્રસંગે ખર્ચામાં મદદરૂપ થવા માટે (તા.01/04/2021 પછી લગ્ન કરનાર કન્યાને) સુધારેલ દર મુજબ રૂ.૧૨૦૦૦/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવશે. જયારે આ તારીખ પેહલા લગ્ન કરનાર કન્યાને જૂના દર મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવશે.

કુંવરબાઇ મામેરૂ યોજનામાં રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટની યાદી :
 • કન્યાનું આધાર કાર્ડ
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું આધાર કાર્ડ
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો.(આર્થિક પછાતવર્ગના અરજદારે જાતિનો દાખલો જોડવાની જરૂર નથી.)
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો
 • અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ, લાઇસન્સ , ભાડાકરાર, ચુંટણી કાર્ડની નકલ)
 • કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • કન્યાની જન્મ તારીખનો પુરાવો
 • યુવકની જન્મ તારીખનો પુરાવો
 • લગ્ન કંકોત્રી
 • લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • બેંક પાસબૂક/ રદ કરેલ ચેક (યુવતીના નામનું)
 • કન્યાના ફોટો

Kuvarbai Nu Mameru Yojana in 2020


So now any girls who want to avail the help of this project can apply online for this project. But before the applying check the ability formula of the scheme. lets have a look.

Kuvar Bai Nu Mameru Yojana Eligibility Criteria


Guys before the applying for this scheme you have to know about the eligible criteria of the scheme. You can download the official notification of the project after visiting the official website of the department. Now here I always  provide you the details of the ability formula of the scheme.

Kuvar bai Mameru Yojna 2020
 • First of all the applying contender must be the permanent resident of the Gujarat nation.
 • This space can be availed by the applicant at the time of marriage of their girl .
 • In rural area the yearly income of the family is not more than Rs.1,20,000.
 • And for Urban Area the annual income of the entrant is not more than of Rs.1,50,000.

Kanwar Bai Nu Mameru Yojna Document List


Here we gives you the list of the pepper which you have to submit with the application form. These all pepper should be in the name of the entered.


 1. Any self proof like Aadhar Card, Voter ID card.
 2. Any resistance proof.
 3. Caste certificate of the applicant.
 4. Family income certificate.
 5. Photograph of the applicant.
 6. Bank passbook of the applicant.
 7. Marriage Invitation Card.
 8. Age proof of the girls.
 9. economy help  Amount of the Kuvar Bai Nu Mameru Scheme
Kuvar bai Mameru Yojna 2020

This is the girls welfare scheme. In this project state government provide the economy help of Rs.10,000 for the marriage of the girls. This amount can be disburse through the quench . This quench can be issue in the name of the girls. All the worthy family can apply for this scheme through the online mode. This entry form will be available on the official website of the Women and Child progress division of the Gujarat.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form Download

 • Online Apply : Click Here
 • બાંહેધરી પત્રક : Click Here
 • આ યોજનાનો લાભ કોને મળે છે ની વિગત : Click Here

Kuvar bai Mameru Yojna 2020

This scheme is always  known as Kuvar Bai Mameru Yojana 2020. This is the scheme in which assist has been given to the married girl . You can always  download the application form after visiting the official website of the department. This is really unique scheme which is provide the benefit to the poor girls of the state union to the weaker part  of the family. You can always  get the application form at your nearest women and child development department. And then after Peking the application form, you have to upload the pepper and submit at the same office.


Key feature of the Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2020-21


 • The scheme Kunver bai Nu Mameru Scheme launched to main focus on the SC and ST Girls of the scheme.
 • The beneficiary who apply under this scheme awarded with the financial help of Rs.5,000 for getting married at the age of 18 years or above.
 • The financial help of Rs.2,000 has been given to the parent or guardian of the girls.
 • And Rs.3,000 has been given to girl as a Kisan Vikas Patra.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana in 2020-21 Gujarat Application Form PDF        


Now all the grantee who want to apply for this scheme have to follow the steps given below. This is very simple method  , we always  provide you the step wise step information.

 1. First of all check the ability guide of the scheme. And then if you think that you are allowed for the scheme, the. Fill the application form.
 2. This application form a available offline at the near WCD Department Office.
 3. So visit your nearest women and child care division and ask for the application form.
 4. Fill this application form and connect the pepper .
 5. Submit this application form along

Kuvar bai Mameru Yojna Government Schem ( Apply Online ) 

The Ministry of Women and Child Development of Gujarat has launched a scheme called Kunwarbai Nu Mameru Yojana. However, this scheme has been started specifically for the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Castes girls. Today we will tell you how girls from Gujarat can apply and benefit from this scheme. 

related keywords :

kuvarbai mameru yojana, kuvarbai mameru plan in 2020, mameru in gujarati, mangalsutra yojana form gujarat, government scheme for girl marriage in gujarat, mamera form gujarat government yojana list, e samaj kalyan gujarat, www samaj kalyan gujarat.gov.in, kuvarbai mameru yojana gujarat online form, kuvarbai mameru yojana 2020 online apply, kuvarbai mameru yojana gujarat, kuvarbai mameru yojana 2020 online form, kuvarbai mameru yojana, kuvarbai mameru scheme, kuvarbai nu mameru yojana, kuvarbai nu mameru yojana details in gujarati, kuvarbai nu mameru yojana in gujarati, kuvarbai nu mameru yojana 2020, kuvarbai nu mameru yojana online apply, kuvarbai nu mameru yojana online form, kuvarbai nu mameru yojana online, kuvarbai mameru yojana gujarat online form

#Kuvarbai nu maameru yojana #Mameru plan #government plan#OWS #Online Work Solution #MaheshGhadiya #SarkariYojana #Ikhedut #SamajKalyan

No comments:

Post a Comment

rivan